Bibliotheek

Arbeidstijden en risico

Rekening houden met arbeidstijden is belangrijk. Bijvoorbeeld nachtdiensten die zorgen voor een verstoring van het biologische ritme. Maar ook lange werkdagen en, reistijden kunnen vermoeiend zijn en extra risico's met zich meebrengen.

Besloten ruimte vrijgave/ Gas meten

Gasmeting in een besloten ruimte, voorafgaand aan uit te voeren werkzaamheden waarbij die ruimte betreden moet worden. Uit te voeren door een gasmeetkundige. Giftige of explosiegevaarlijke stoffen behoren tot de meest voorkomende oorzaken van incidenten bij het werken in besloten ruimten en containers.

Diphoterine

Door Diphoterine na de blootstelling aan een zuur of base op de getroffen zone (huid of ogen) overvloedig aan te brengen, zorgt u ervoor dat de schadelijke stof wordt weggespoeld en de neutraliserende werking van Diphoterine maakt de stof onschadelijk (pH-neutraal), waardoor ernstige gevolgen brandwonden vermeden worden.

EHS introductie

Introductie op instructies en maatregelen rondom Milieu, Gezondheid en Veiligheid in de organisatie. In het kort: welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat onze activiteiten niemand schade berokkenen.

HAZCOM

In veel werkomgevingen zijn gevaarlijke chemische stoffen aanwezig voor de productie. Om ervoor te zorgen dat deze stoffen veilig zijn voor medewerkers en de omgeving is er een set standaarden (definitie) ontwikkeld rondom communicatie van de gevaren in deze stoffen. Een eenduidige lijst van definities en symbolen voor een goede communicatie van de gevaren.

Heet werk

Heet werk bestaat uit snijbranden, lassen en stiflassen, werkzaamheden waarbij open vuur, verhoogde temperatuur, vonken of vlambogen kunnen zorgen voor een verhoogd risico. Dit is risicovol werk waarbij ook het risico van brand en/of explosie bestaat. Ook is er nog een specifiek risico, namelijk het ontstaan van rook. Lasrook is een damp die de atmosfeer in de werkomgeving verontreinigt. Inademing van lasrook is zeer slecht voor de gezondheid en leidt tot kortademigheid.

LCR (Life Critical Rules)

Onder de veiligheidsregels zijn er ook nog regels, die als deze niet consequent en volgens de richtlijnen worden nageleefd kunnen leiden tot serieuze verwondingen of de dood. Deze regels noemen we ook wel Life Critical Rules (levenskritische regels).

Linebreaking

Line breaking is het doelbewust openen van een pijp of leiding die gevaarlijke (vloei)stoffen of gassen bevat of heeft bevat. Gezien de extra risico's die dat werk met zich meebrengt zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig.

Loop- Overheaddeuren

Toolbox voor veilig gebruik van loop- en overheaddeuren. Risico's rondom bediening en kruisende verkeersstromen worden benoemd en maatregelen worden besproken.

MIP

MOC

Management of Change (MOC) is een systematische benadering om om te gaan met organisatorische veranderingen, met name bij industriële faciliteiten en operations. Het doel van deze benadering is om medewerkers te beschermen tegen potentiële gevaren gedurende de cruciale periode van transitie.

PMO

PMO, Preventief medisch onderzoek, brengt de leefstijl, het werkvermogen en de mentale/fysieke gezondheidsrisico's van werknemers in kaart. PMO is verplicht.

Radiation & Laser Safety

Laserveiligheid: maatregelen bij het gebruik en de implementatie van lasers om het risico te minimaliseren op laser ongevallen, met name die met kans op oogletsel. Aangezien zelfs relatief kleine hoeveelheden laserlicht kunnen leiden tot blijvend oogletsel, is verkoop en het gebruik van lasers onderworpen aan overheidsvoorschriften.

S365 Respect

Door elkaar menselijk en met respect te behandelen verbetert de sfeer en de bereidheid elkaar te helpen als dat nodig is.

Spills & waste

Het is belangrijk om bewust om te gaan met afval en spills om de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken. Het doel van deze training is de medewerkers er bewust van te maken hoe men met het afval en spills moet omgaan.

V&G Coördinatie Bouwproces

Als VGM coördinator adviseert u over preventie en registreert en onderzoekt u ongevallen. Ook geeft u voorlichting over veilig en gezond werken.

Vloeibare stikstof

Vloeibare stikstof is extreem koud, verdringt de zuurstof in de omgevingslucht en kan snel druk opbouwen. Indien u daarmee geen rekening houdt, kunt u met vloeibare stikstof een gevaar zijn voor uw omgeving. Daar staat tegenover dat verantwoord omgaan met vloeibare stikstof voor niemand direct gevaar hoeft op te leveren.

Zelfredzaamheid

Iemand die alleen werkt loopt hezelfde (ongevallen)risico als een werknemer die zijn werk in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Maar wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval, waardoor zijn risico groter wordt. Omdat een alleenwerker niet meer risico hoort te lopen dan andere werknemers, zijn mogelijk extra beheersmaatregelen nodig om de risico’s onder normale omstandigheden en bij te voorziene noodsituaties, zoals brand, storing in de apparatuur, ziekte of een ongeval te beheersen.