Algemene leveringsvoorwaarden van Lerenophetweb BV

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen op 25 januari 2013 onder nummer 01154783

 • Algemeen

  In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Algemene Leveringsvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Lerenophetweb, tevens aangeduid als Leveringsvoorwaarden.
  • Lerenophetweb B.V., handelend onder de naam Lerenophetweb, verder te noemen Lerenophetweb, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 9723 ZA Groningen aan het Helperpark 304.
  • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Lerenophetweb een overeenkomst sluit, alsmede degene tot wie een aanbieding van Lerenophetweb is gericht.
  • E-learningdienst: het door Lerenophetweb verschaffen van ruimte op de Server aan de Afnemer ter plaatsing van de Content teneinde de Afnemer de gelegenheid te bieden informatie toegankelijk te maken voor Gebruikers.
  • Programmatuur: de E-learningdienst en de daarbij behorende applicaties en gebruikersdocumentatie;
  • Applicatie: de benaming van een onderdeel van de programmatuur van de geleverde E-learningdienst;
  • Gebruiker (User): de persoon die een account heeft op de E-learning-dienst en, afhankelijk van de toegekende rechten (rollen), toegang heeft tot applicaties op de Academy;
  • Site: De internetsite en applicaties van Lerenophetweb te bereiken via het domein www.lerenophetweb.nl en eventuele subdomeinen.
  • MyCampus: de applicatie waarmee de Gebruiker toegang heeft tot zijn Portfolio en Profiel en de voor hem ter beschikking gestelde Content.
  • Publisher: de applicatie met lokale editor, geïnstalleerd op de computer van Afnemer, waarmee Afnemer de Content kan maken en onderhouden.
  • Online Project: de applicatie met online editor, waarmee Afnemer de Content online kan maken en onderhouden.
  • Library: de applicatie waarmee Afnemer de Content in een online bibliotheek kan plaatsen en bewaren.
  • Dashboard: de applicatie waarmee Afnemer online de cursusvoortgang van Gebruikers kan volgen.
  • Academy: door Lerenophetweb ter beschikking gestelde programmatuur, met behulp waarvan de Afnemer het beheer kan doen van Academy Gebruikers.
  • Profiel: het door de Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.
  • Lerenophetweb-ontwerpen: De ten behoeve van de E-learningdienst ontworpen, ontwikkelde, gebouwde, geprogrammeerde en op de Server opgeslagen gestructureerde informatie en toepassingen die de Afnemer gebruikt of laat gebruiken voor het inrichten van Content;
  • Content: de door de Afnemer met behulp van Lerenophetweb-ontwerpen ingerichte en op de server opgeslagen gestructureerde informatie en toepassingen die de Afnemer publiceert via de E-learningdienst;
  • Gebruikersnaam: het unieke e-mailadres van de Gebruiker waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot de Site en/of de E-learningdienst.
  • Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of de E-learningdienst.

  Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

 • Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van alle door Lerenophetweb gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen, het verrichten van diensten en het verstrekken van adviezen.
  • Eventuele voorwaarden van Afnemer of branche–voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Lerenophetweb.
  • Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dat de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Lerenophetweb en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
  • Wijzigingen in en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover schriftelijk aangegaan door beide partijen en ondertekend. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt minimaal drie weken voordat deze van kracht worden per e-mail aan Afnemer bekendgemaakt. Indien de Afnemer een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan de Afnemer - in afwijking van Artikel 4.2 - de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. De opzegging dient minimaal drie werkdagen voor de laatstgenoemde datum bij Lerenophetweb te zijn ontvangen.
  • Mondelinge mededelingen, toezeggingen en/of afspraken met ondergeschikten van Lerenophetweb binden Lerenophetweb niet tenzij deze door de algemeen directeur of functionarissen met formele tekeningsbevoegdheid schriftelijk zijn bevestigd.
 • Aanbieding
  • Elke aanbieding / offerte van Lerenophetweb is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt door of vanwege de Afnemer, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
  • Alle aanbiedingen /offertes blijven gedurende 30 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 • Overeenkomst
  • Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor de periode van een jaar. Behoudens opzegging als bedoeld in lid 2 wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor de duur van drie maanden.
  • Ieder der partijen kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de lopende periode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per post, fax of email (met bevestiging van ontvangst), met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Lerenophetweb de opzegging heeft ontvangen.
  • Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke en tijdige aanvaarding door Afnemer van een offerte van Lerenophetweb danwel door ondertekening door beide partijen van een overeenkomst. Indien de offerte niet ongewijzigd wordt aanvaard, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding respectievelijk schriftelijke bevestiging door Lerenophetweb van de gewijzigde offerte. De door Afnemer aanvaarde offerte respectievelijk de door Lerenophetweb voor akkoord getekende gewijzigde offerte geeft de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer.
  • Wijzigingen respectievelijk aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
  • In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling tot stand komen.
 • Prijzen
  • Alle prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  • Indien geen prijzen zijn overeengekomen, zijn de op het moment van uitvoering van de overeenkomst bij Lerenophetweb gebruikelijke prijzen van toepassing.
  • Reiskosten en reisuren zullen door Lerenophetweb, indien daaromtrent niets naders is overeengekomen, separaat aan Afnemer in rekening worden gebracht.
  • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, is Lerenophetweb gerechtigd, door middel van een schriftelijke kennisgeving, de overeengekomen prijzen en/of tarieven te verhogen, ook in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen.
  • De prijzen voor de te leveren diensten en reis- en verblijfkosten zijn mede gebaseerd op het ten tijde van de schriftelijke acceptatie van de offerte dan wel ondertekening van de overeenkomst geldende prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (CPI). Partijen komen nu reeds overeen dat wijzigingen hiervan in de tarieven worden doorberekend op basis van het wijzigingspercentage in de betreffende periode van dat indexcijfer zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS, of bij gebreke daarvan, van een vergelijkbaar indexcijfer.
  • In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Afnemer te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Lerenophetweb gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
  • Indien de door Lerenophetweb kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het voorgaande lid uitstijgt boven het CPI-prijsniveau, is Afnemer gerechtigd binnen tien werkdagen na de in dit artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Lerenophetweb genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zal treden.
  • Voor de berekening van meerwerk is hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald van overeenkomstige toepassing.
  • Indien de kredietwaardigheid en/of het betalingsgedrag van Afnemer daartoe aanleiding geeft, is Lerenophetweb gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer adequate zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- alsook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 • Betalingen
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de facturen van Lerenophetweb plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum.
  • Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  • Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Afnemer, zonder dat enige aanzegging nodig is, over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente, berekend op jaarbasis, plus één procent verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Na het verstrijken van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van Afnemer.
 • Tussentijdse beëindiging
  • Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Een redelijke termijn behoeft niet gesteld te worden ingeval vaststaat dat nakoming niet meer mogelijk is.
  • Lerenophetweb is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien Afnemer, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of fuseert met andere ondernemingen, indien goederen van Afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen en dit beslag niet binnen één maand wordt opgeheven, indien ernstige twijfel bestaat of Afnemer in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Lerenophetweb te voldoen, dan wel indien Afnemer nalaat aan Lerenophetweb op diens verzoek een verklaring te zenden of bewijs te verschaffen dat hij zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot zijn aansprakelijkheid voor betaling van BTW, sociale verzekeringspremies en loonbelasting is nagekomen. Partijen zullen wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • Gevolgen beëindiging
  • Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de verplichtingen van beide partijen met betrekking tot geheimhouding, toepasselijk recht, bevoegde rechter, ter beschikking gestelde goederen en software, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, facturering en betaling onverminderd gelden.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst zal Afnemer alle zaken, materialen en immateriële activa (w.o. de rechten van intellectuele eigendom) van Lerenophetweb, en welke geen eigendom van Afnemer zijn of daartoe Afnemer niet (langer) gerechtigd is, zo spoedig mogelijk aan Lerenophetweb doen toekomen of deze, in samenspraak met Lerenophetweb, (doen) vernietigen.
 • Werkzaamheden van Lerenophetweb
  • Lerenophetweb draagt zorg voor het beheer van de E-learning-dienst, waarbij deze vanuit het Internet bereikbaar is en ingeval deze conform de overeengekomen specificaties operationeel beschikbaar is gemaakt door Lerenophetweb.
  • Lerenophetweb zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Content van de Afnemer te bieden. Lerenophetweb garandeert evenwel niet dat Content altijd (volledig en onbeperkt) beschikbaar en bereikbaar is.
  • Als aanvulling op het bepaalde in lid 2 kan Afnemer met Lerenophetweb een Service Level Agreement afsluiten waarin de geleverde diensten en condities nader gedefinieerd kunnen worden.
  • Lerenophetweb heeft het recht de E-learningdienst tijdelijk op te schorten dan wel de Server (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken wanneer dit redelijkerwijze nodig is in verband met een door te voeren wijziging, in verband met preventief en/of correctief onderhoud of vanwege een vanuit het Internet komend onheil zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Afnemer jegens Lerenophetweb ontstaat.
  • Lerenophetweb heeft het recht om alle maatregelen te nemen om storingen van de E-learning-dienst te voorkomen en/of op te heffen.
  • Lerenophetweb is gerechtigd wijzigingen in de door haar voor de E-learning-dienst gebruikte netwerken en netwerkelementen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Afnemer. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging een aanmerkelijke aanpassing zal vereisen van de bij de Afnemer in gebruik zijnde apparatuur en/of programmatuur, zal Lerenophetweb deze wijziging binnen een redelijke termijn voor de invoering daarvan in een bekendmaking kenbaar maken.
  • Lerenophetweb is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de IP-adressen en de login-procedures van de Elearning-dienst. Wijzigingen zullen tijdig aan de Afnemer bekend worden gemaakt. Kosten die uit genoemde wijzigingen voor de Afnemer voortvloeien zijn voor rekening van de Afnemer.
  • Het is Lerenophetweb toegestaan derden werkzaamheden te laten verrichten onder verantwoordelijkheid van Lerenophetweb, in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 • Verplichtingen Afnemer
  • Afnemer zal Lerenophetweb steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomsten nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking daartoe verlenen.
  • Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet volgens overeenkomstige afspraken ter beschikking van Lerenophetweb staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Lerenophetweb in ieder geval het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst alsmede het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
  • Afnemer zal op zorgvuldige wijze gebruik maken van de E-learningdienst en de daarmee ingerichte Content. De Afnemer zal daartoe de door Lerenophetweb gestelde voorschriften en gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de Content in acht nemen.
  • De toegang tot de onderdelen van de E-learning-dienst is beveiligd door middel van een Gebruikersnaam en een Toegangscode. De Afnemer is als enige volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik dat van zijn Gebruikersnaam en/of Toegangscode wordt gemaakt.
  • Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Afnemer op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer zijn gebracht. Voorzover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Lerenophetweb of hulppersonen van Lerenophetweb zijn, draagt Lerenophetweb het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
  • Afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de op de Content aanwezige en aangeboden informatie en toepassingen. De Afnemer staat ervoor in dat de op of via de Content aanwezige en/of aangeboden en/of gebruikte/aangebrachte informatie en toepassingen, waaronder maar niet uitsluitend begrepen het gebruik/aanbrengen van hyperlinks (elektronische verwijzingen) en/of zogenaamde "deeplinks" (variant van de hyperlinks) naar auteursrechtelijk of databankrechtelijke beschermde informatie, geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, niet anderszins (onder bepaalde omstandigheden) onrechtmatig zijn of dat bijkomende omstandigheden de bedoelde informatie en/of toepassingen niet onrechtmatig maken. Onder het laatste wordt onder meer begrepen: misleiding van het publiek omtrent de herkomst/bron van de (auteursrechtelijk of databankrechtelijke) beschermde informatie.
 • Levertijd/levering
  • Alle door Lerenophetweb genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Lerenophetweb bekend waren. De (leverings)termijnen zullen door Lerenophetweb zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Lerenophetweb niet in verzuim. Overschrijding van de (leverings)termijn kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Lerenophetweb is in alle andere gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer Lerenophetweb een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen (leverings)termijn om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Lerenophetweb is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade.
  • De levertijd vangt aan op de laatste van de navolgende momenten:
   • de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
   • de dag dat Lerenophetweb beschikt over alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden, gegevens, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen etc.;
   • de dag van de ontvangst door Lerenophetweb van hetgeen ingevolge de overeenkomst voor aanvang terzake van termijnbetaling dient te worden voldaan, of de dag van ontvangst door Lerenophetweb van de vooruitbetaling en of zekerheidstelling als bedoeld in artikel 5 lid 9.
  • Als tijdstip van levering van goederen geldt het moment dat de goederen, onbelangrijke onderdelen daargelaten, ter keuring respectievelijk ter verzending gereed zijn en Lerenophetweb aan Afnemer daarvan mededeling heeft gedaan.
  • Als tijdstip van levering van diensten geldt het moment dat de werkzaamheden, onbelangrijke onderdelen daargelaten, ter (op)levering gereed zijn en Lerenophetweb aan Afnemer daarvan mededeling heeft gedaan.
  • Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen Lerenophetweb en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 • Vertrouwelijke informatie
  • Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen of ter inzage gekregen informatie van vertrouwelijke aard, zoals programmatuur, databestanden, opdrachten, ondernemingsgegevens, prijzen en offertes, geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor beide partijen zowel gedurende de duur van de overeenkomst als na het eindigen daarvan. Beide partijen zijn verplicht deze geheimhoudingsplicht op te leggen aan hun werknemers en aan alle (rechts)personen waarvan zij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken.
 • Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  • Indien Lerenophetweb dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Afnemer Lerenophetweb desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Afnemer vrijwaart Lerenophetweb voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Lerenophetweb toegerekend moeten worden.
  • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Lerenophetweb verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Afnemer. Afnemer staat er jegens Lerenophetweb voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Lerenophetweb tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
  • Indien Lerenophetweb op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Lerenophetweb staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
  • Lerenophetweb gaat zorgvuldig om met de verwerking van Persoonsgegevens, zulks conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lerenophetweb heeft daartoe de wijze van verwerking van de persoonsgegevens bij het CBP geregistreerd onder nummer: m1467617.
  • Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Lerenophetweb gerechtigd Afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Lerenophetweb is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Afnemer behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Lerenophetweb is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Lerenophetweb.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • Lerenophetweb blijft te allen tijde rechthebbende van de intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten, op de aanbieding, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, modellen, tekeningenmodellen, resultaten e.d. (gezamenlijk te noemen: de Objecten) die door Lerenophetweb in het kader van de aanbieding of de overeenkomst zijn verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Afnemer verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden met betrekking tot de resultaten van de door Lerenophetweb geleverde diensten zoals uitdrukkelijk omschreven in de overeenkomst tussen partijen. Buiten de in de overeenkomst omschreven gebruiksrechten en bevoegdheden is Afnemer niet gerechtigd de resultaten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken en/of te gebruiken.
  • Afnemer verkrijgt voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief gebruiksrecht op de door Lerenophetweb ter beschikking gestelde E-learningdienst, alsmede op de met behulp van de Lerenophetwebontwerpen ingerichte Content, welk gebruiksrecht ingaat op de datum dat de Afnemer middels eengebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de Lerenophetweb-ontwerpen heeft gekregen.
  • Het is de Afnemer niet toegestaan de Lerenophetweb-ontwerpen aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen, tenzij de Afnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Lerenophetweb heeft verkregen.
  • Het in lid 2 bedoelde gebruiksrecht is niet overdraagbaar. De Afnemer is niet gerechtigd de op de Elearningdienst betrekking hebbende programmatuur en materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen of kopieën daarvan te vervaardigen.
  • Afnemer is ermee bekend dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde Objecten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Lerenophetweb bevatten. Afnemer verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 9 (vertrouwelijke informatie) deze Objecten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven.
  • Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de in lid 1 van dit artikel bedoelde Objecten te verwijderen of te wijzigen.
  • Het is Lerenophetweb toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de in lid 1 van dit artikel bedoelde Objecten. Indien Lerenophetweb door middel van technische bescherming de Objecten heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de resultaten te maken, zal Lerenophetweb op verzoek van Afnemer een reservekopie van de resultaten aan Afnemer ter beschikking stellen.
  • Afnemer garandeert Lerenophetweb dat te allen tijde het gebruik van door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen, materialen, zaken e.d. dan wel de toepassing van werkwijzen die door de Afnemer zijn voorgeschreven niet in strijd is met wettelijke voorschriften en/of beschermde rechten van derden.
  • Afnemer vrijwaart Lerenophetweb volledig voor directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Lerenophetweb geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in dit lid gegeven garantie.
 • Reclames
  • Afnemer is verplicht het geleverde terstond bij levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen na levering op eventuele gebreken te controleren. Reclames met betrekking tot het uitgevoerde werk en/of gedane leveranties dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk en met redenen omkleed bij Lerenophetweb te zijn ingediend.
  • Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen bovengenoemde termijnen heeft gereclameerd.
 • Garantie
  • Met inachtneming van de hieronder gestelde beperkingen verstrekt Lerenophetweb terzake van de door haar geleverde goederen en/of verrichte diensten een garantie aldus dat, ingeval van gebreken waarvan Afnemer bewijst dat zij zijn ontstaan binnen 6 maanden na de levering als bedoeld in artikel 11 Levertijd/levering, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Lerenophetweb ontworpen constructie dan wel ten gevolg van een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of gebruik van slecht materiaal, de betreffende goederen of onderdelen kosteloos door Lerenophetweb zullen worden hersteld of door nieuwe zullen worden vervangen respectievelijk werkzaamheden opnieuw zullen worden verricht of, ter keuze van Lerenophetweb de marktwaarde van de betreffende goederen of werkzaamheden op dat moment zal worden gecrediteerd.
  • De technische en functionele eigenschappen van de Lerenophetweb-ontwerpen zullen voldoen aan het beoogde doel zoals is gespecificeerd in de overeenkomst. Dat wil zeggen Lerenophetweb garandeert evenwel niet, dat wanneer de door de Afnemer ingerichte Content op de Server is geplaatst en een internetgebruiker de juiste licentiegegevens van de Afnemer in een browser invoert, de Content op het computerscherm van die gebruiker verschijnt zonder dat daarbij - niet aan Lerenophetweb toe te rekenen - fouten zullen optreden.
  • Lerenophetweb garandeert dat de door haar ter beschikking gestelde Lerenophetweb-ontwerpen geen "diseases" of andere schadelijke codes bevatten (zoals bijvoorbeeld virussen) of overdragen. Bij ontdekking van een dergelijke "disease" of code zal Lerenophetweb dit zo spoedig mogelijk communiceren richting de Afnemer en al het mogelijke doen om deze problemen te voorkomen of op te lossen.
  • Afnemer dient te allen tijde Lerenophetweb de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen. Afnemer zal Lerenophetweb hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten alle benodigde medewerking en hulpmaterialen ter beschikking stellen.
  • De garantie van Lerenophetweb geldt niet in de volgende gevallen:
   • indien de gebreken mede het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud aan de goederen;
   • indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde zaken;
   • ingeval door Afnemer zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lerenophetweb, herstel- of andere werkzaamheden aan de goederen zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan deze goederen zijn aangebracht;
   • indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting;
   • ingeval van ondeugdelijkheid van materialen, onderdelen, ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, e.d. die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn voorgeschreven.
  • In afwijking van het bovenstaande wordt op van derden betrokken onderdelen en/of goederen door Lerenophetweb nooit méér garantie gegeven dan aan haar door haar leverancier wordt gegeven.
  • In afwijking van het bovenstaande wordt op software waarvan Lerenophetweb niet over de broncodes beschikt geen garantie gegeven terzake van de juiste werking van de software.
  • Lerenophetweb is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen, voorzover de kosten die daaruit voor haar voortvloeien hoger zijn dan de voor de desbetreffende levering van goederen/verrichting van diensten overeengekomen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding echter meer bedragen dan €500.000,-- (vijfhonderdduizend euro), of, zo dit minder is, dan het bedrag dat de verzekeraar van Lerenophetweb in het concrete geval uitkeert.
 • Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van Lerenophetweb strekt uitsluitend tot het uitvoeren door Lerenophetweb van zijn garantieverplichtingen als omschreven in voorgaand artikel.
  • De totale aansprakelijkheid van Lerenophetweb wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Lerenophetweb voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
  • De aansprakelijkheid van Lerenophetweb voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
  • De aansprakelijkheid van Lerenophetweb voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Lerenophetweb voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Lerenophetweb voorgeschreven toeLerenophetwebs is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Lerenophetweb wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
  • De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Lerenophetweb, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Lerenophetweb uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.
  • De in dit artikel lid 1 tot en met lid 4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Lerenophetweb.
  • Tenzij nakoming door Lerenophetweb blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Lerenophetweb wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Afnemer Lerenophetweb onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Lerenophetweb ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Lerenophetweb in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Lerenophetweb meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Lerenophetweb vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
  • Afnemer vrijwaart Lerenophetweb voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Lerenophetweb geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
  • Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Lerenophetweb zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 • Overmacht
  • Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Lerenophetweb, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Lerenophetweb zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Afnemer aan Lerenophetweb is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,(vii) oorlog, (viii) staking, (ix) algemene vervoersproblemen.
  • Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 • Overdracht van rechten
  • Lerenophetweb is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten, acties en verplichtingen voortvloeiend uit overeenkomsten met de Afnemer, aan derden over te dragen. Afnemer verklaart reeds thans dat derden ingeval van zodanige overdracht alle rechten bij deze overeenkomst aan Lerenophetweb toegekend, tegenover hem, Afnemer, zal kunnen uitoefenen en dat hij, Afnemer, het nakomen van de overgedragen verplichtingen door die derde(n) zal accepteren.
  • Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of ten dele aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lerenophetweb.
 • Jurisdictie
  • Op alle door Lerenophetweb gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen na dat partijen serieuze pogingen hebben gedaan om het geschil in onderling overleg dan wel met behulp van een mediator op te lossen. Ingeval het geschil niet op deze voornoemde wijze kan worden opgelost zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen, onverminderd recht op hoger beroep en cassatie.

 • Module A: Advies, Consultancy en Projectmanagement

  Indien de overeenkomst mede omvat het leveren van diensten door Lerenophetweb, in de vorm van Advies, Consultancy en/of Projectmanagement, dan gelden naast de Algemene Voorwaarden tevens de volgende bijzondere voorwaarden.

 • Dienstverlening
  • Lerenophetweb zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Lerenophetweb worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Lerenophetweb uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  • Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Lerenophetweb gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Lerenophetweb steeds gerechtigd na overleg met Afnemer deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
  • Indien Lerenophetweb dienstverlening verricht op basis van door Afnemer aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens overeenkomstig de door Lerenophetweb te stellen voorwaarden door Afnemer worden geprepareerd en voor rekening en risico van Afnemer aangeleverd. Afnemer staat er voor in dat alle door hem aan Lerenophetweb ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Lerenophetweb verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Lerenophetweb.
  • De dienstverlening van Lerenophetweb wordt uitsluitend verricht op en planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Afnemer, werkzaamheden door Lerenophetweb worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Lerenophetweb.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Afnemer maakt van een door Lerenophetweb afgegeven advies steeds voor rekening en risico van Afnemer.
  • In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de dienstverlening van Lerenophetweb niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Lerenophetweb mag worden verwacht, geheel bij Afnemer, onverminderd het recht van Lerenophetweb met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 • Rapportage
  • Lerenophetweb zal Afnemer op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door Afnemer aangewezen contactpersoon. Afnemer zal Lerenophetweb schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Lerenophetweb van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Afnemer aandacht wenst, prioriteitenstelling van Afnemer, beschikbaarheid van middelen en personeel van Afnemer en bijzondere of voor Lerenophetweb mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Afnemer zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Lerenophetweb verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Afnemer en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Lerenophetweb hiervan op de hoogte stellen.
  • Indien een door Lerenophetweb ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door Afnemer zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden Lerenophetweb slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Lerenophetweb de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Lerenophetweb is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de overeenkomst van partijen. Afnemer staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van Lerenophetweb deel uitmaken, gerechtigd zijn voor Afnemer bindende besluiten te nemen.
  • In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal Afnemer een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Lerenophetweb als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van Afnemer zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van Afnemer.
  • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lerenophetweb is Afnemer niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Lerenophetweb en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Lerenophetweb. Afnemer zal de adviezen of rapportages van Lerenophetweb niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

 • Module B: Ontwikkeling van (maatwerk)programmatuur

  Indien de overeenkomst mede omvat het ontwikkelen van (maatwerk)programmatuur door Lerenophetweb, dan gelden naast de Algemene Voorwaarden tevens de volgende bijzondere voorwaarden.

 • Specificaties van programmatuur
  • Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur door of vanwege Afnemer aan Lerenophetweb ter hand zijn gesteld, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciale factoren zijn voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur. De samenwerking en onderlinge communicatie zullen zoveel mogelijk geschieden met inachtneming van de in voorkomend geval tussen partijen schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures.
  • Afnemer staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Lerenophetweb verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Afnemer
  • Lerenophetweb is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Afnemer verplicht zich de hem bekende onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan Lerenophetweb te melden.
 • Ontwikkeling van programmatuur
  • Lerenophetweb zal de programmatuur met zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de programmatuur en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met Afnemer schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, planning, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Lerenophetweb verlangen dat Afnemer zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Lerenophetweb is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop Afnemer zich geheel en onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
  • De ontwikkelwerkzaamheden van Lerenophetweb worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Lerenophetweb uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.
  • Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van de programmatuur in fasen zal plaatsvinden of indien Lerenophetweb gebruik maakt van een ontwikkelmethode die uitgaat van een fasegewijze uitvoering, is Lerenophetweb gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Acceptatietest en acceptatie
  • Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Afnemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Lerenophetweb ingevolge de garantie van artikel 29 Garantie van deze module.
  • Waar in deze module sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Afnemer deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Afnemer is gehouden van fouten onverwijld melding aan Lerenophetweb te maken.
  • De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
   • indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Lerenophetweb uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
   • indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
   • indien Lerenophetweb vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 4 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 5 aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien Afnemer daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
  • Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal Afnemer Lerenophetweb uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Lerenophetweb zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Lerenophetweb gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
  • Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Lerenophetweb om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 30 Garantie, indien en voor zover toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving van gebruikersinterfaces.
  • Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
  • Acceptatie van de programmatuur op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Lerenophetweb gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Lerenophetweb is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van Afnemer op grond van lid 5 betreffende kleine gebreken en artikel 30 betreffende garantie
 • Gebruiksrecht
  • Lerenophetweb stelt de in opdracht van Afnemer ontwikkelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Afnemer ter beschikking.
  • Slechts indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen, zal zowel de maatwerkprogrammatuur als de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. Ingeval Afnemer de rechten van intellectuele eigendom van de maatwerkprogrammatuur (inclusief de broncode en technische documentatie) wenst te verkrijgen, zal dit schriftelijk door partijen worden overgedragen. In dat geval is Afnemer tevens gerechtigd om wijzigingen in deze programmatuur aan te brengen. Indien in andere gevallen als hierboven omschreven Lerenophetweb in rechte wordt veroordeeld de broncode en/of de technische documentatie aan Afnemer ter beschikking te stellen, kan Lerenophetweb daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Lerenophetweb niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken. Indien in afwijking van het vorenstaande door Lerenophetweb tevens hulpprogrammatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moeten worden, kan Lerenophetweb verlangen dat Afnemer daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze terbeschikkingstelling worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Lerenophetweb in rekening gebracht.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Lerenophetweb niet begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door Lerenophetweb tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Lerenophetweb verlangen dat Afnemer daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Lerenophetweb in rekening gebracht.
  • Onverminderd het bepaalde in de Algemene Leveringsvoorwaarden, is het recht tot gebruik van de programmatuur steeds niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar
 • Vergoeding voor ontwikkelwerkzaamheden
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur begrepen.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur niet begrepen een vergoeding voor de door Afnemer benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de gebruiksrechtvergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Deze werkzaamheden en diensten worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van Lerenophetweb in rekening gebracht.
 • Modificeren van programmatuur
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is het Afnemer niet toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lerenophetweb. Lerenophetweb is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door Afnemer gewenste modificaties.
  • Afnemer draagt het volledige risico van de door of in opdracht van Afnemer door derden - al dan niet met toestemming van Lerenophetweb – aangebrachte modificaties.
 • Garantie
  • Lerenophetweb staat er niet voor in dat de in opdracht van Afnemer ontwikkelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Afnemer. Lerenophetweb garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
  • Lerenophetweb zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 25 lid 2 van deze module binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Lerenophetweb zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Afnemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Lerenophetweb volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Lerenophetweb kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Afnemer of van andere niet aan Lerenophetweb toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien Afnemer zonder schriftelijke toestemming van Lerenophetweb wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
  • Herstel van fouten zal geschieden op een door Lerenophetweb te bepalen locatie. Lerenophetweb is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
  • Lerenophetweb is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
  • Lerenophetweb heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in lid 2 van deze module bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.